+386 41 441 167 info@poslovni-asistent.si

Kadrovske storitve

kadrovanjeS kadrovskim svetovanjem in izvajanjem del z organizacijskega področja, s poudarkom na administraciji in ravnanju s človeškimi viri se ukvarjamo že od leta 1998. Pripravljamo:

 • splošne akte družbe, vse zakonsko zahtevane pravilnike, delovne in organizacijske predpise
 • sistemizacijo delovnih mest in organigrame
 • pogodbe za zaposlitev in opise delovne mest
 • odpovedi (redne, iz nesposobnosti, krivdnih razlogov)
 • obvestila in opozorila kršitve delovnih obveznosti
 • analizo delovnih mest in kompetenc zaposlenih
 • plačne modele s poudarkom na individualnih delovnih ciljih in plačilu po rezultatih dela
 • izobraževalne programe, ki so ciljno usmerjeni in prilagojeni specifičnim potrebam družbe
 • kadrovsko svetovanje pri selekciji kadrov: razpisi, objave prostih delovnih mest, obdelava prijav, usmerjeni intervju, testiranje
 • priprava personalne mape za vsakega zaposlenega
 • napotitev na zdravniški pregled in varstvo pri delu ter vodenje potrebnih evidenc
 • priprava plana usposabljanja po službah in skrb za zakonsko zahtevana in strokovna usposabljanja
 • spremljanje bolniške odsotnosti in fluktuacije in zakonsko zahtevana izobraževanja in ukrepi s področja krepitve
 • pripadnosti in zdravja na delovnem mestu
 • izdelava internih novičk kot izjemno orodje informiranja zaposlenih in javnosti
 • reševanje individualne problematike.

Dejavnost izvaja Marta Haidi Regoršek, univ. dipl. prof., s sodelavci. Specializirani smo za izvajanje strokovnih in operativnih del iz administrativnega, marketinškega in kadrovskega področja za manjša in za večja podjetja v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Švici.

Posebnost našega načina dela je tudi prenos znanja na sodelavce, ki so v posameznih podjetjih zadolženi za kadrovsko evidenco. V ta namen organiziramo mesečne strokovne delavnice.

Pravna ureditev

Svetujemo vam, da uredite delovno-pravno področje. Razlog ni samo v zakonodaji, temveč tudi zaradi vse pogostejših obiskov inšpektorjev in tudi iz organizacijske narave: splošni akti, sistemizaciji delovnih mest in navodila za delo, pogodbe o zaposlitvi z opisom delovnega mesta – pričakovanja delodajalca, obvestila o letnem dopustu, ureditev področja varstva delavcem pred mobingom, pravilnik o alkoholiziranosti, i.t.d.). Tako je vse urejeno, delodajalec se lahko brezskrbno posveti trženju in poslovanju, zaposleni pa na ta način pridobivajo občutek socialne varnosti, ki pozitivno vpliva na pripadnost podjetju.

Kadrovanje1. Priprava splošnih aktov družbe:

 • Podjetniška kolektivna pogodba ali
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (s sistemizacijo in opisi delovnih mest)
 • Pravilnik o plačah: plačni model, ki motivira sodelavce za doseganje pričakovanih rezultatov dela
 • Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred mobingom (mobbingom)
 • Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in
 • ostali pravilniki oziroma navodila za delo, ki so vezana na delovni proces in potrebe posameznega podjetja (promocija zdravja na delovnem mestu in izvajanje, navodilo o izrabi delovnega časa, uporaba službenih vozil in podobno)

2. Ureditev personalnih map zaposlenih, ureditev kadrovske evidence

 • pregledamo in uredimo personalne mape tako, da so vsi zakonsko določeni dokumenti za posameznega delavca na enem mestu
 • uredimo tudi zakonsko zahtevano evidenco zaposlenih delavcev
 • pripravimo koncept evidence izrabe delovnega časa in pripravimo letni plan dela.

3.  Operativno vodenje kadrovske evidence za mala podjetja, v ta namen si izberete

 • BRONASTI paket
 • SREBRNI paket
 • ZLATI paket  ali
 • paket “PO MERI PODJETJA”, prilagojen vašim potrebam.

Za dodatne informacije prosimo izpolnite kontaktni obrazec in opišite vaš problem/vprašanje.

Svetovanje pri zaposlovanju

Trg delovne sile se iz leta v leto spreminja in zato se morajo, tako iskalci zaposlitve, kot tudi delodajalci prilagajati novim potrebam. Dobri kadri izbirajo le dobre delodajalce in dobri delodajalci nudijo poleg dobre plače dobre medsebojne odnose, možnosti izobraževanja, napredovanja in druge bonitete.

Z vašim pooblastilom za vas izvedemo:

 • zaposlitvene intervjuje s prijavljenimi kandidati. Pripravimo pisno mnenje iz razgovora in vam  osebno predstavimo kandidate
 • svetujemo vam pri odločitvi s katerimi kandidati se nadaljuje profesionalna selekcija
 • drugi krog razgovorov poteka s predstavnikom vašega podjetja, na podlagi katerega se pripravi ožji izbor kandidatov, ki ustrezajo vašim pričakovanjem
 • svetujemo vam, da se odločite za dodatno testiranje kandidatov, ki se jih določi glede na pričakovane kompetence, ki naj bi jih kandidati imeli, da se bodo lahko uspešno vključili v vašo delovno sredino
 • končna odločitev je skupen sestanek, ko pregledamo vse možnosti uspešnega vključevanja kandidata v novo sredino; seveda pa je končna odločitev vaša.

V času, ko uspešni sodelavci predstavljajo konkurenčno prednost podjetja, je profesionalna selekcija kadrov pomembna iz večih razlogov: fluktuacija je za podjetje draga, uvajanje novih sodelavcev je dolgotrajen postopek, v kolikor ste izbrali neustreznega kandidata, prihaja do nezadovoljstva z obeh strani.

Plačno-motivacijski sistemi

Zaposleni želijo jasno postavljena pričakovanja s strani delodajalca! To uredimo s PLAČNO-MOTIVACIJSKIM modelom, ki ga naredimo v skladu z vašimi potrebami in pričakovanji.

V Pravilniku o plačah se opredeli:

 • osnovno plačo in kriterije za napredovanje
 • kriterije za ocenjevanje individualne in skupinske delovne uspešnosti ter
 • način plačila na podlagi pričakovanih rezultatov dela.

Poleg tega se pripravi organizacija dela, sistemizacija in opisi delovnih mest.

Določimo tudi podlago za letne razgovore; rezultati dela se spremljajo preko celega leta in ob koncu leta je gradivo pripravljeno za letni razgovor. Ugotovi se, ali je delavec dosegal takšne rezultate dela, da lahko horizontalno napreduje in pridobi višjo osnovno plačo.

Individualna problematika:

 • PRERAZPOREDITVE DELAVCA na drugo delovno mesto: zaradi potreb delovnega procesa, zaradi napredovanja delavca na bolj zahtevno delovno mesto, zaradi začasne prerazporeditve delavca, ko delavcu predstavimo nujnost delovnega procesa (dogovorno je lahko prerazporeditev zelo hitra in učinkovita, po zakonski poti pa je postopek dolgotrajen in v mnogih primerih neuspešen).
 • ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA ALI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI ali KRIVDNEGA RAZLOGA delavcu na individualnem razgovoru obrazložimo utemeljen odpovedni razlog in nadaljne postopke odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
 • IZOBRAŽEVANJA zaradi potreb delovnega procesa in podpisa pogodbe o izobraževanju.
 • INVALIDSKI POSTOPKI – reševanja invalidske problematike; pravilno voden in rešen invalidski postopek je tako za delavca, kot za podjetje zelo pomemben in posledično se to rezultira tudi po finančni plati delavca in delodajalca. Ko se invalidski postopek zaključi niso več možni popravki!
 • BOLNIŠKE ODSOTNOSTI: kaj vse lahko naredimo v pri primeru visoke bolniške odsotnosti, kaj storiti, ko je delavec dolgo časa v bolniškem staležu. Aktivnosti s strani podjetja so koristne tako za delavca, kot za podjetje in se kažejo v finančnih rezultatih ter v zadovoljstvu delavca. V mnogih primerih tudi delavci ne vedo kaj storiti v primeru daljšega bolniškega staleža, kajti koordinirati je potrebno različne strokovnjake za strokovno rešitev problematike.
 • Ciljno usmerjeni razgovori v primeru ZASVOJENOSTI: alkoholiziranosti na delovnem mestu in dela pod vplivom mamil ali drugih psihoaktivnih snovi.
 • REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ: res je, da so konflikti v delovni situaciji nezaželjeni, vendar vsakdan nam jih prinese in s strokovnim znanjem in usposobljenostjo lahko mnogo primerov rešimo v obojestransko dobro (v dobro delavca in delodajalca).
 • Prav bi bilo, da imajo zaposleni vedno možnost razgovora s strokovnjakom s HR področja, da se lahko pogovorijo o katerikoli stvari, ki se nanaša na delovni proces.

V kolikor v vašem podjetju nimate ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov za vodenje ciljno usmerjenega intervjuja, smo vam na razpolago in vam lahko pomagamo s svetovanjem ali direktnim izvajanjem razgovorov. Razpolagamo tako s strokovnim znanjem, kot z izkušnjami pri reševanju naštete problematike.

Paketi

Enostavna rešitev, ki bo uredila kadrovsko področje v vašem podjetju! Pridobili boste urejene kadrovske evidence, boljšo organiziranost dela, lažje vodenje sodelavcev in s tem več časa za efektivno delo. Ves čas bomo vaša desna roka pri kadrovskih opravilih.

 

Vse cene so brez DDV in morebitnih potrebnih drugih stroškov.